dimecres, 8 de juny de 2011

Aportacions de la Comissió de Continuïtat per a la Reflexió.

El moviment d'Indignats/ades fins a dia d'avui s'ha caracteritzat pel seu caràcter pacífic, assembleari, pel seu model reflexiu i de qüestionament d'aspectes del sistema democràtic i capitalista, i que s'ha fet visible en Acampades a places públiques, on s'ha convidat al debat i a la participació dels ciutadans, buscant sempre el consens davant la gran diversitat de sectors socials que el configuren.

Aquest moviment, que es troba encara en un estat embrionari, ha estat creat d'una forma espontània per part de ciutadans anònims que s'han unit per expressar la seva indignació davant de certs abusos i injustícies que es donen a la nostra societat, per reclamar una democràcia més participativa i posar fre a certs privilegis.

L'objectiu fonamental d'aquest moviment consisteix en redefinir la democràcia. Considerem que ha arribat el moment de replantejar la nostra democràcia per fer-la més participativa, però per fer-ho i decidir quina democràcia volem, cal començar per democratitzar la discussió, la reflexió, la informació i fer pedagogia de la cultura democràtica en tots els àmbits. Cal escoltar i respectar tothom, integrant, com a condició imprescindible, a una majoria de la població, i prioritzant el que ens uneix enfront del que ens separa. Així, es fa necessari convidar a la participació i al debat i buscar el consens des de la diversitat dels sectors socials. Hem d'avançar pas a pas, però amb pas ferm.

El moviment d'Indignats/ades és en essència un moviment apartidista, però en cap cas no és un moviment apolític. Les nostres reivindicacions són polítiques, però no estan circumscrites a cap partit polític. Les nostres reivindicacions poden, i pretenen, ser assumides per un gran nombre de gent independentment de la seva ideologia. Aquest moviment el configuren, i hi tenen cabuda, sectors socials molt diversos que comparteixen certs problemes comuns i que des del compromís pretenen posar-hi remei. Aquest moviment no té líders, les decisions es prenen en assemblees obertes a tothom i la preparació d'aquestes es realitza des d'un secretariat rotatiu on tothom pot prendre-hi part.

A grans trets, el que es demana des del moviment d'Indignats/ades i que ha estat consensuat per tots i totes els indignats i indignades a nivell estatal és el següent:

Eliminació dels privilegis de polítics, de la banca i de les grans fortunes.
Sous dignes i qualitat de vida per tothom.
Dret a l'habitatge.
Serveis públics de qualitat.
Llibertat i democràcia participativa.
Defensa del medi ambient.

A nivell local aquestes demandes es concreten i s'adapten a la realitat de la nostra ciutat. En quest sentit, la Comissió de Continguts està portant a terme un gran, i no gens fàcil, treball. Tots i totes plegades en aquests moments estem treballant de valent per definir què volem i com volem aconseguir-ho.

Des de la Comissió de Continuïtat, concretament, considerem que es fonamental que ens marquem uns objectius a curt, mitjà i llarg termini i que vetllem pel seu assoliment. En aquest sentit, és important tenir en compte que tots els nostres esforços han d'anar encaminats a la materialització d'aquests objectius, i us convidem a acabar-los de concretar entre tots i totes.

Així doncs, a curt termini, com a objectius més immediats creiem que hem d'aconseguir que les properes mobilitzacions dels dies 11 de juny (presa de possessió dels consistoris), 14 i 15 de juny (protesta davant del Parlament de Catalunya per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat) i 19 de juny (gran manifestació a nivell estatal del moviment d'Indignats/ades), siguin un èxit de participació i aconseguim donar una imatge d'unitat i cohesió interna. D'altra banda, considerem que a curt termini, durant tot l'estiu, hauríem de seguir sumant esforços per tal d'aconseguir sensibilitzar un gran número de persones. En aquest sentit, s'està preparant, per mitjans de juliol, una gran marxa de tots els indignats a nivell estatal cap a Madrid. Alhora, hauríem de dur a terme, tal com hem estat fent fins ara, una tasca pedagògica i de difusió de les nostres reivindicacions per mitjà de xerrades, documentals, accions, grups de treball etc. per tal d'arribar d'una manera efectiva als col•lectius, entitats i barris de la ciutat, i coordinar i potenciar el treball conjunt.

Els objectius a mitjà termini passarien per consolidar el moviment a nivell organitzatiu i dotar-lo dels mecanismes necessaris per a la seva coordinació amb altres Indignats/ades tant a nivell comarcal, nacional o estatal. Creiem que, arribats a aquest punt, seria bo engegar tota una sèrie de mobilitzacions i accions conjuntes amb tota la xarxa d'Indignats/ades per fer sentir la nostra veu, mostrar la nostra força i esperonar la societat en general a sumar-se al moviment. També, a nivell municipal, creiem que ens hem de marcar l'objectiu d'aconseguir un local, que faci la funció de centre social i on puguem reunir-nos i des d'on poder engegar els nostres projectes, però sense oblidar mai que la plaça del poble és el punt de trobada amb tota la ciutadania, i que d'una manera simbòlica representa el nostre desig de recuperar el carrer, de tornar al poble el que és del poble.

Els objectius a llarg termini passen per aconseguir que siguin tingudes en compte i discutides les nostres reivindicacions i assolir l'assumpció del major nombre d'aquestes per part dels governants de torn. Un altre dels objectius a llarg termini, i no menys ambiciós, seria que el moviment es mantingués i servís com a altaveu per denunciar els abusos de poder, per democratitzar les institucions, ja siguin públiques o privades, i per promoure la cultura democràtica a tota la societat en general.

Ara bé, per tal d'assolir els objectius que ens hem proposat, considerem que és important plantejar-nos quin és el paper de l'acampada i les conseqüències de la seva existència. Des del punt de vista de l'estratègia, l'acampada ha jugat un paper fonamental en aquest moviment, és més, ha estat el que ha possibilitat la constitució dels indignats com a moviment. Però hem arribat a un punt en que cal considerar i debatre si a hores d'ara afavoreix a la consecució del objectius marcats. És per això que es fonamental generar un debat intern per decidir la seva continuïtat o la seva reestructuració amb la mirada posada en l'assoliment dels objectius i més enllà de les nostres preferències personals. Si l'acampada ha de ser un impediment per assolir els nostres fites hauríem de pensar en com redefinir-la, si pel contrari no suposa cap obstacle per la finalitat que ens em marcat es pot seguir endavant amb ella.

Així doncs, des de la comissió de continuïtat, i tenint en compte les decisions aprovades en les Assemblees de Madrid i Barcelona, proposem una reflexió i un consegüent debat obert a tots els indignats/ades per decidir si es continua o no a la plaça, tal com s'ha fet fins ara, i com ha de ser la nostra presència en aquesta. En el seu moment, l'Assemblea va decidir muntar l'acampada i creiem que li correspon a l'Assemblea, amb la totalitat dels membres que la configurin, decidir sobre la forma de la seva continuïtat.

Des d'aquesta Comissió, creiem que seria bo determinar una data, sigui quina sigui, per l'aixecament del campament amb la finalitat de poder prepar la nostra marxa amb un gran acte i amb la suficient antelació per preparar-lo a consciència, i que aquesta no s'entengui com una retirada, sinó com un canvi d'estratègia. Hem de seguir mostrar-nos forts, no podem mostrar símptomes de debilitat i que es creïn dubtes sobre la nostra cohesió i continuïtat, és per això que proposem una retirada a temps, quan així ho determini l'Assemblea, abans de que minvi la nostra força.

Hem de ser conscients que mantenir l'acampada tal com ho hem fet fins ara pot debilitar-nos, tant pel que fa a l'opinió pública a l'hora de guanyar adhesions i simpaties, com en el sentit dels efectius humans disponibles que fan difícil la plena dedicació a les accions i tasques necessàries que ens hem marcat i que són de vital importància per a la continuïtat i extensió del moviment.

Veiem necessari començar a pensar en noves formes organitzatives i de lluita, però el que ha de quedar molt clar és que aquí no plantegem marxar de la plaça, sinó repensar la nostra presència en ella. La plaça ha de seguir sent el nostre lloc de trobada, i el lloc des don es vertebri el moviment d'Indignats/ades, amb un caràcter dinamitzador i aglutinador de diferents sensibilitats amb uns objectius comuns.

Aquest moviment més que una protesta és un moviment que demana continuïtat i s'ha d'entendre sempre des d'aquesta perspectiva. L'acampada ha estat fins ara un instrument, una forma de mobilització que ha permès fer visible la nostra indignació, però l'acampada és un mitjà, no pas un fi en si mateix. La finalitat última és fer sentir la nostra veu i aconseguir que s'aprovin el major nombre dels punts que ens hem proposat, de manera que hem de buscar la millor manera per aconseguir-ho.

És per això que proposem canviar la forma de la nostra presència a la plaça i la manera de fer-nos visibles, per passar a muntar una carpa informativa durant tot el dia a les hores que es determinin. Proposem mantenir l'Àgora pública, tal com ha estat fins ara, a l'estil de l'antiga Grècia, que segueixi sent un espai de debat i de trobada i que serveixi de lloc de coordinació fins que s'aconsegueixi un nou espai. Tal com es va decidir en Assemblea, la plaça és el lloc on es portarà a terme cada dijous l'Assemblea General, i on diàriament, o en la periodicitat que més convingui, es realitzaran les reunions de comissions. Ara bé, volem remarcar que si cal, si segueixen donant-nos motius i no són preses en consideració les nostres demandes, podem tornar a prendre la plaça quan així ho creiem oportú i de la manera en què l'Assemblea ho determini.

Per tot el que s'ha exposat fins ara, fem una crida a fer balanç i a reflexionar sobre la continuïtat de l'acampada des d'una visió global del moviment i dels seus objectius. Seria bo escoltar la veu de tots i totes, tant dels qui acampen, com dels qui només assisteixen a les assemblees o dels qui col•laboren en la mesura que sigui. Convidem a tothom a que digui la seva en l'Assemblea que es durà a terme el Dijous 9 de juny en què s'ha de decidir el nostre futur més immediat.


Sabadell, 8 de juny de 2011

INDIGNATS SBD 15M
Comissió de Continuïtat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada